نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
سوسن جنگی //1340 3179585315 تصویر داور
محل صدور
بردسیر

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1390 ارومیه

شرح