نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
کاوان عبدالهی //1374 3732516040 تصویر داور
محل صدور
سنندج

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 تهران

شرح