نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
هاجر منتظری //1366 1092172831 تصویر داور
محل صدور
نجف آباد

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 تهران

شرح