نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
محمد چاوشی //1367 1092216219 تصویر داور
محل صدور
نجف آباد

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 تهران

شرح