نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
ناصر آخوند عطار //1359 4449688902 تصویر داور
محل صدور
اردکان

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 تهران

شرح