نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
ابراهیم باشفاعت //1364 2300408023 تصویر داور
محل صدور
شیراز

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 شیراز

شرح