نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
علی حسین نژاد تختی //1368 3380097349 تصویر داور
محل صدور
بندرعباس

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 شیراز

شرح