نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مهران حقی //1370 2740383215 تصویر داور
محل صدور
ارومیه

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1390 ارومیه

شرح