نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
حسام جمشیدی //1367 3380004812 تصویر داور
محل صدور
بندرعباس

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 شیراز

شرح