نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مرتضی فرنیا //1349 2970677032 تصویر داور
محل صدور
میاندوآب

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1390 ارومیه

شرح