نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
حسین ابراهیمی //1355 5159106898 تصویر داور
محل صدور
لامرد

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 لامرد

شرح