نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
اسماعیل احمدی //1369 2860076255 تصویر داور
محل صدور
مهاباد

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1390 ارومیه

شرح