نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
حامد منصوری //1360 3781977420 تصویر مربی
محل صدور
بیجار

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح