نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
آرش عزیزی //1366 3259196293 تصویر مربی
محل صدور
کرمانشاه

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1394 تهران

شرح