نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
سجاد امیری //1359 2549772776 تصویر مربی
محل صدور

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح