نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
محسن قربانی //1365 0453651003 تصویر مربی
محل صدور
شمیران

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1394 تهران

شرح