نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
احسان مولانی بحرانی //1350 0054290066 تصویر مربی
محل صدور
تهران مرکزی

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح