نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
محمد ارشدی ابیانه //1353 0072558350 تصویر مربی
محل صدور
تهران مرکزی

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح