نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
ایوب ثروت //1335 1582064407 تصویر مربی
محل صدور
مرند

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح