نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
جزا میرزائیان //1350 3230367731 تصویر مربی
محل صدور
پاوه

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح