نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مهدی جعفری //1364 0534754007 تصویر مربی
محل صدور
اراک

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح