نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
حسن ابراهیم آبادی //1369 0520351584 تصویر مربی
محل صدور
اراک

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح