نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
محمد بهزادی //1359 2279692376 تصویر مربی
محل صدور
رامسر

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح