نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
محسن ظریفی //1364 0079579493 تصویر مربی
محل صدور
تهران مرکزی

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1394 تهران

شرح