نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مریم جلالیه //1364 0070573921 تصویر مربی
محل صدور
تهران مرکزی

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح