نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
حمید بیک خورمیزی 18/01/1370 4460054701 تصویر ورزشکار
محل صدور
مهریز


عناوین