نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
کسری قیاسی 27/10/1375 3950408541 تصویر ورزشکار
محل صدور
جوانرود


عناوین