نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
امیر فرشی صبح خیز 19/02/1375 0440584833 تصویر ورزشکار
محل صدور
شمیران


عناوین