نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
فرهاد مختاری 01/01/1367 1381977758 تصویر ورزشکار
محل صدور
تبریز


عناوین