نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
صالح مشهدی تفرشی 26/11/1365 0083010661 تصویر ورزشکار
محل صدور
تهران مرکزی


عناوین