نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
علی کریمی 13/12/1373 0371184681 تصویر ورزشکار
محل صدور
قم


عناوین