نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
بهرام نجفی 19/03/1376 1362097179 تصویر ورزشکار
محل صدور
تبریز


عناوین