نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
حمید پور هاشمی 13/03/1369 2740216211 محمد حسین تصویر ورزشکار
محل صدور
ارومیه


عناوین