نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
علی اشکبوس 14/02/1370 1360627278 تصویر ورزشکار
محل صدور
تبریز


عناوین