نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
شهاب جدید الاسلامی 12/02/1372 4840079714 تصویر ورزشکار
محل صدور
ازنا


عناوین